Renovierung

Maria Theresia Leuchte

stark verschmutzte Leuchte
Maria Theresia Leuchte
Vergleich der Arme
nach der Renovierung
Vergleich
Kristall-Elemente
1/1